زندگی پاک http://ghadir313.mihanblog.com 2020-07-06T07:20:30+01:00 text/html 2019-03-26T16:44:15+01:00 ghadir313.mihanblog.com ابوالفضل ملکی سی ویژگی یک انسان با شخصیت http://ghadir313.mihanblog.com/post/119 <br><div align="center"><div align="center"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:black;mso-color-index:1;mso-font-kerning: 12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-themecolor: text1;mso-style-textfill-fill-color:black;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">30 ویژگی یک انسان با شخصیت <br>&nbsp; </span><br></div><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:black;mso-color-index:1;mso-font-kerning: 12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-themecolor: text1;mso-style-textfill-fill-color:black;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"></span></div><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">سی ویژگی یک انسان با شخصیت آخرین نوشتار دکتر محمود سریع‌القلم است که در ادامه سلسله مطالب ویژگی‌های سی گانه نوشته و برای انتشار در اختیار دیگران &nbsp;قرار داده است:</span> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging" align="left"> </p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:black;mso-color-index:1;mso-font-kerning: 12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-themecolor: text1;mso-style-textfill-fill-color:black;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"></span></p> text/html 2018-05-24T16:12:10+01:00 ghadir313.mihanblog.com ابوالفضل ملکی 40 عادت افراد موفق4 http://ghadir313.mihanblog.com/post/118 <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#7030A0;mso-font-kerning: 12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color: #7030A0;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">40 عادت افراد موفق4</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060; mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><br> <br> ۳۱) دست و دل باز و مهربان هستند و از اینکه به دیگران کمک می کنند تا به خواسته هایشان برسند خوشحال می شوند.<br> ۳۲) متواضع هستند و اشتباهات شان را با خوشحالی می پذیرند و به راحتی عذرخواهی می کنند. آنها از توانایی هایشان خاطر جمع هستند ولی به آن مغرور نمی شوند. آنها خوشحال می شوند که از دیگران بیاموزند و از اینکه به دیگران کمک می کنند تا خوب به نظر برسند بیشتر از کسب افتخارات شخصی شان لذت می برند.<br> </span></p> text/html 2018-05-24T16:08:01+01:00 ghadir313.mihanblog.com ابوالفضل ملکی 40 عادت افراد موفق3 http://ghadir313.mihanblog.com/post/117 <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#7030A0;mso-font-kerning: 12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color: #7030A0;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">40 عادت افراد موفق3<br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><br> 21) منتظر قسمت و سرنوشت و شانس نمی مانند تا آینده شان را رقم بزند. آنها بر این باورند که با تعهد و تلاش و فعالیت، بهترین زندگی را برای خودشان می سازند.<br> ۲۲) وقتی بیشتر مردم کاری نمی کنند؛ آنها مشغول فعالیت هستند. آنها قبل از اینکه مجبور به کاری بشوند، عمل می کنند.<br> </span></p> text/html 2017-08-07T07:53:08+01:00 ghadir313.mihanblog.com ابوالفضل ملکی ۴۰ عادت آدم های موفق2 http://ghadir313.mihanblog.com/post/115 <span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;color:#7030A0;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight: bold;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#7030A0; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">۴۰ عادت آدم های موفق2</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060; mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><br> 11خودشان را با افرادی که با آنها هم فکر هستند متحد می کنند. آنها اهمیت و ارزش قسمتی از یک گروه بودن را می دانند.<br> ۱۲ بلندپرواز هستند و دوست دارند حیرت انگیز باشند. آنها هوشیارانه انتخاب می کنند تا بهترین نوع زندگی را داشته باشند و نمی گذارند زندگی شان اتوماتیک وار سپری شود.</span> text/html 2017-07-03T10:50:22+01:00 ghadir313.mihanblog.com ابوالفضل ملکی ۴۰ عادت آدم های موفق1 http://ghadir313.mihanblog.com/post/114 <span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;color:#7030A0;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight: bold;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#7030A0; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">۴۰ عادت آدم های موفق1</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060; mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><br> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><br> ۱) فرصت هایی را می بینند و پیدا می کنند که دیگران آنها را نمی بینند.<br> ۲) از مشکلات درس می گیرند، در حالی که دیگران فقط مشکلات را می بینند.<br> ۳) روی راه حل ها تمرکز می کنند.</span> text/html 2017-04-17T09:05:28+01:00 ghadir313.mihanblog.com ابوالفضل ملکی برخی از ویژگی های افراد هدفمند از نگاه اسلام http://ghadir313.mihanblog.com/post/112 <span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;color:#7030A0;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight: bold;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#7030A0; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">برخی از ویژگی های افراد هدفمند از نگاه اسلام</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><br> <br> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">اعتدال در تفریح<br> درخواست عمر از خدا (برای بندگی)<br> پذیرش مسئولیت در حد توان<br> همنشینی و استفاده از عالمان</span> text/html 2017-03-15T08:38:17+01:00 ghadir313.mihanblog.com ابوالفضل ملکی عادات افراد بی کفایت http://ghadir313.mihanblog.com/post/111 <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:18.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#7030A0;mso-font-kerning: 12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color: #7030A0;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"></span> </p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#7030A0;mso-font-kerning: 12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color: #7030A0;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">عادات افراد بی کفایت</span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:black; mso-color-index:1;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight:bold; mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-themecolor:text1; mso-style-textfill-fill-color:black;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><br> <br> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">افراد موفق هر کار ضروری ای را برای رسیدن به آرزوهایشان صورت می دهند.<br> 1- افکار، گفتار و کردارشان منفی است.<br> 2- بدون اندیشه دست به عمل می زنند.<br> 3- بیش از اینکه گوش دهند، صحبت می کنند.<br> 4- آنها خیلی زود دلسرد می شوند.<br> 5- آنها دیگران را تا سطح خودشان پایین می آورند.<br> 6- آنها وقت خود را بیهوده تلف می کنند.<br> 7- آنها در گزینش ها و تصمیمات راه آسان خروج را انتخاب می کنند. [1] <br> <br> پی نوشت : <br> [1] . سایت مردمان با تلخیص</span></p> text/html 2015-09-07T10:09:36+01:00 ghadir313.mihanblog.com ابوالفضل ملکی نوشتن و گفتن ان شاء الله http://ghadir313.mihanblog.com/post/110 <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;direction:rtl;unicode-bidi: embed;mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#7030A0; mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#7030A0;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">نوشتن و گفتن ان شاء الله </span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;direction:rtl;unicode-bidi: embed;mso-line-break-override:none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060; mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">روزى امام صادق (علیه السلام ) به خدمتكاران دستور داد، براى كارى نامه اى بنویسند، آن نامه نوشته شد و آن را به نظر آن حضرت رساندند، حضرت آن را نامه خواند، دید در آن ان‌شا الله (به خواست خدا) نوشته نشده است .<br> به تنظیم كنندگان نامه ، فرمود: «چگونه امید دارند كه مطلب این نامه به پایان برسد و نتیجه بخش باشد، با اینكه در آن «ان شاء الله»ننوشته اید، نامه را با دقت بنگرید، در هر جاى آن كه «ان شاء الله » نوشته نشده ، ان شاء الله بنویسید .»<br> لطیفه <br> حیف نون روزی به بازار رفت تا دراز گوشی بخرد. مردی پیش آمد و پرسید: کجا می روی؟ گفت:به بازار تا درازگوشی بخرم. مردگفت: ان‌شاءالله بگوی. گفت: این‌جا چه لازم که این سخن بگویم؟ درازگوش در بازار است و پول در جیبم. چون به بازار رسید پولش را بدزدیدند. چون باز می‌گشت، همان مرد به استقبالش آمد و گفت: از کجا می‌آیی؟ گفت: از بازار می‌آیم ان‌شاءالله، پولم را زدند ان‌شاءالله، خر نخریدم ان‌شاءالله و دست از پا درازتر بازگشتم ان شاءالله!<br> تذكر روان شناختی: وقتی ان شاالله می گوییم احتمال نرسیدن به مراد را می دهیم و به تقدیر الهی راضی هستیم به همین دلیل اگر به خواسته خود نرسیدیم گرفتار شك نمی شویم.[1] <br> </span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning: 12.0pt;language:fa;font-weight:bold;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color: #002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">پی نوشت :<br> 1.نرم افزار شوخ طبعی‌ها و حكایات طلبگی، سایت گفتگوی دینی(برای دانلود رجوع كنید)<br> منبع : اصول کافی باب التكاتب ، حدیث 4، ص 671- ج 2 داستان‌های اصول کافی، محمدمحمدى اشتهاردى</span></p> text/html 2015-07-08T10:51:11+01:00 ghadir313.mihanblog.com ابوالفضل ملکی لقب امیرالمومنان http://ghadir313.mihanblog.com/post/104 <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:18.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#7030A0;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#7030A0; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">لقب امیرالمومنان</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">چرا به حضرت على امیرالمؤمنین گفته مى‏شد ؟ </span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">امیرالمؤمنین به معناى لغوى آن؛ یعنى امیر و فرمانده و رهبر مسلمانان.(1)</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">مطابق همین معناى لغوى به پیامبر اسلام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مى‏توان امیرمؤمنان؛ یعنى رهبر و فرمانده مسلمانان اطلاق نمود. به خلفاى راشدین و خلفاى اموى و عباسى و یا همه كسانى كه توسط شورا و اصحاب اهل حل و عقد انتخاب شده‏اند، اطلاق مى‏گردد.(2)</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">بر همین اساس است كه خلفاى اسلامى خود را امیرمؤمنان مى‏خواندند. اما در واقع این لقب تنها اختصاص به حضرت علی دارد. در روایات عنوان امیرالمؤمنین از القاب خاص على شمرده شده است،(3). </span></p> text/html 2015-06-29T16:08:57+01:00 ghadir313.mihanblog.com ابوالفضل ملکی خواب و تعبیر خواب http://ghadir313.mihanblog.com/post/97 <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:18.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#7030A0;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#7030A0; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">خواب و تعبیر خواب</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">آیا خوابیدن آداب خاصی دارد؟درباره ی تعبیر خواب چه رهنمودی وجود دارد؟</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">خواب یکی ازنعمت های الهی است که با بر آورده شدن وتنظیم درست این نیاز اساسی جسم? بیداری و تلاش لذت بخش می شود.آنگونه که امام رضا (ع) می فرمایند:«قدرت و سلطنت خواب در مغز است و خواب مایه ی ژایداری و نیرومندی جسم است.»در نگاه امام رضا (ع)چند توصیه و نکته ی مهم درباره ی خواب وجود داردکه به نوعی پاسخ به این پرسش است:</span></p> text/html 2015-06-26T09:17:51+01:00 ghadir313.mihanblog.com ابوالفضل ملکی مداد زندگی http://ghadir313.mihanblog.com/post/96 <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:18.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#7030A0;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#7030A0; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">مداد زندگی </span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">پسرک پدربزرگش را که نامه ای می نوشت تماشا می کرد. بالاخره پرسید : ماجرای کارهای خودمان را می نویسید؟</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">یا درباره من می نویسید؟</span></p> text/html 2015-06-23T03:03:44+01:00 ghadir313.mihanblog.com ابوالفضل ملکی راه‌های كنار آمدن با واقعیات تلخ http://ghadir313.mihanblog.com/post/93 <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:18.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#7030A0;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#7030A0; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">راه‌های كنار آمدن با واقعیات تلخ</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:Calibri;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:+mn-ea; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">1-توجه به این كه می توانست بدتر از این هم اتفاق افتد.</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:Calibri;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:+mn-ea; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">2- توجه به این امر كه بی تابی وضع را بدتر می‌كند«الجزعُ و أَتعبُ مِن الصبرِ؛ بى‌تابى از صبر و شكیبایى ناراحت كننده تر است.»</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">در حدیث دیگرى كه از امام هادى علیه السلام نقل شده،ضمن اشاره به نكته جالب دیگرى، مى فرمایند: «أَلمُصیبَة لِلصّابِرِ واحِدَةٌ وَ لِلجازِع إِثنانِ.»؛ مصیبت براى انسان صبوریكى است و براى انسان بى صبر و ناشكیبا دوتاست.»</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:Calibri;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:+mn-ea; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">3- همنشینی با افراد صبور و افراد كه ما را به صبر و ایستادگی دعوت می‌كنند نه افرادی كه وضع ما را بدتر می‌كنند.</span></p> text/html 2015-06-19T01:42:19+01:00 ghadir313.mihanblog.com ابوالفضل ملکی حلول ماه مبارک رمضان http://ghadir313.mihanblog.com/post/92 <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">با عرض سلام و ادب و احترام حلول ماه مبارک رمضان ماه بند گی&nbsp; را <br></span></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">بر شما عزیزان </span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">تبریک عرض میک</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">نم ان شالله ماهی سرشار</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">از برکت داشته باشید </span></span><br><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">در این ایام و لحظات</span></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">&nbsp;آسمانی التماس دعا</span></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">داریم</span></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"> <br></span></span></p><p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override: none;word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"><img src="http://s2.img7.ir/ZKm2J.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="348" hspace="0" vspace="0" width="313"></span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;font-variant:normal;color:#002060; text-transform:none;letter-spacing:0pt;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa; font-weight:normal;mso-effects-reflection-dpiradius:.5pt;mso-effects-reflection-pctalphastart: 53.0%;mso-effects-reflection-pctstartpos:0%;mso-effects-reflection-pctalphaend: .3%;mso-effects-reflection-pctendpos:35.5%;mso-effects-reflection-angfadedirection: 5400000;mso-effects-reflection-angdirection:5400000;mso-effects-reflection-dpidistance: 0pt;mso-effects-reflection-pctsx:100.0%;mso-effects-reflection-pctsy:-90.0%; mso-effects-reflection-anglekx:0;mso-effects-reflection-angleky:0;mso-effects-reflection-align: bottomleft;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textfill-type:solid; mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"></span></p> text/html 2015-06-19T01:41:50+01:00 ghadir313.mihanblog.com ابوالفضل ملکی پالایشگاه درون http://ghadir313.mihanblog.com/post/91 <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:18.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#7030A0;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#7030A0; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">پالایشگاه درون</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">حضرت عیسی(ع) ایشان به اصحاب خود می‌فرمایند:</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:Calibri;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:+mn-ea; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">«إنّ موسى أَمَرَكُم أن لا تَزنُوا و أنا آمُرُكُم أن لاتُحَدّثُوا أنفُسُكُم بالزّنا فَضلاً أن تَزنُوا فإنّ مَن حَدَّثَ نَفسَهُ بالزّنا كان كَمَن أوقَدَ فی بیتٍ مُزَوّقٍ فأفسَدَ التَّزاوِیقَ الدّخانُ و إن لَم یَحترِقِ البیتُ »</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">به‌درستی که موسی به شما دستور داد زنا نکنید و من به شما دستور می‌دهم که حتی «فکر گناه و اندیشه زنا» را به خود راه ندهید؛ تا چه رسد به این که مرتکب زنا شوید؛ چرا که اندیشه و فکر زنا، درست مثل این است که کسی در یک عمارت و ساختمان زیبا، آتش روشن کند اگر چه خانه آتش نگیرد، ولی دود، نقش و نگار خانه را از بین می‌برد.[1]</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">پی نوشت :</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:Calibri;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:+mn-ea; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa;mso-style-textfill-type: solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">1.وسائل الشیعه، ج 14، ص 240.</span></p> text/html 2015-06-15T01:48:50+01:00 ghadir313.mihanblog.com ابوالفضل ملکی همدلی كنیم http://ghadir313.mihanblog.com/post/90 <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:18.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#7030A0;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#7030A0; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">همدلی كنیم </span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">گنجشکی با عجله و با تمام توان به آتش نزدیک می‌شد و برمی‌گشت‌!</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">پرسیدن : چه می‌کنی؟</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">پاسخ داد: در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می‌کنم و آن را روی آتش می‌ریزم…</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">گفتند: حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می‌آوری بسیار زیاد است و این آب فایده‌ای ندارد.</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">گفت: شاید نتوانم آتش را خاموش کنم، اما آن هنگام که وجدانم می‌پرسد: زمانی که دوستت در آتش می‌سوخت تو چه کردی؟</span></p> <p style="language:fa;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-right:0in; text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none; word-break:normal;punctuation-wrap:hanging"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:#002060;mso-font-kerning:12.0pt; language:fa;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-color:#002060; mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%">پاسخ می‌دهم: هر آنچه از من بر می‌آمد!</span></p>