عادات افراد بی کفایت

افراد موفق هر کار ضروری ای را برای رسیدن به آرزوهایشان صورت می دهند.
1- افکار، گفتار و کردارشان منفی است.
2- بدون اندیشه دست به عمل می زنند.
3- بیش از اینکه گوش دهند، صحبت می کنند.
4- آنها خیلی زود دلسرد می شوند.
5- آنها دیگران را تا سطح خودشان پایین می آورند.
6- آنها وقت خود را بیهوده تلف می کنند.
7- آنها در گزینش ها و تصمیمات راه آسان خروج را انتخاب می کنند. [1]

پی نوشت :
[1] . سایت مردمان با تلخیص