میخ و دیوار

پدر یک بچه برای ازبین بردن بد اخلاقی وزود عصبانی نشدن فرزندش به او یک کیسه پر ازمیخ و یک چکش داد و به او گفت هرموقع عصبانی شدی یک میخ به دیوار روبرو بکوب !

روز اول پسرک 30 میخ به دیوار کوبید و روزها و هفته های بعد توانست با کمتر کردن عصبانیت خود میخ های کمتری به دیوار بکوبد . پسرک کم کم آموخت که عصبانی نشدن ازفروکردن این میخ ها به دیوار سخت آسانتر است وبه این ترتیب پسرک این عادت خود را ترک کرد.و شادمانه به پدر خود گفت که سربلند بیرون آمده.
این بار پدر به او یادآوری کرد حالابه ازای هروزی که عصبانی نشود یکی از میخهارا ازدیوار خارج کند .روزها گذشت تابالاخره یک روز پسرک به پدرش روکرد وگفت همه میخها رااز دیوار درآورده است .پدر دست اوراگرفت وبه آن طرف دیواربرد وبه او گفت حالا به سوراخهایی که دردیوار بوجود آورده ای نگاه کن ! این دیوار دیگر هیچ وقت دیوار قبلی نمی شود .
ما وقتی عصبانی می شویم حرفهایی رامی زنیم كه پس ازآرامش پشیمان میشویم. كه درحالت خوشبینانه شما ازطرف مقابل معذرت خواهی میكنید اما تاثیر حرفهایی كه درحالت عصبانیت زده اید به مثابه فروكردن چاقوئی بر بدن طرف مقابل است وشما می توانی چاقوئی رابه شخصی بزنی وآن رادرآوری ، مهم نیست توچند مرتبه به شخص روبرو خواهی گفت معذرت می خواهم مهم این است که زخم چاقو بربدن شخص روبرو خواهد ماند .
پی نوشت :
نرم افزار تافته جدانابافته(برای دانلود به سایت اسك دین رجوع كنید)