علائم آخرالزمان بخش1


علایم حتمی


پیشوای به حق ناطق ،امام جعفر صادق(ع)فرمود: پیش از قیام قائم(عج)پنج علامت حتمی وجود دارد:

1-خروج یمانی

2-خروج سفیانی

3-بانگ آسمانی

4-کشته شدن نفس زکیه

5-خسف سرزمین بیداء(وادی یابس،یکی از نواحی دمشق است که سفیانی در آخرالزمان از آنجا خروج میکند)

اولین نشانه ای که از نظر تسلسلزمانی پیش از دیگر نشانه های حتمی تحقق می یابد فرا رسیدن انفجار نور و سپری شدن شب ظلمانی  دیجور را نوید میدهد،خروج  سفیانی است.

خوشبختانه نشانه های خروج سفیانی در روایات اسلامی،بسیارز دقیق ،روشن،و شفاف بیان شده،و هرگز قابل انطباق با هیچ فرد دیگری نمی باشد.

و اینک اشاره ای کوتاه به ویژگی هر یک از علائم پنج گانه:

1-خروج سفیانی

امیر مومنان(ع)در یک روایت جامع،ویژگی های سفیانی رااینگونه می شمارند:

1-پسر هند جگر خوار

2-از وادی یابس خروج میکند

3-او مردی است متوسط القامه

4-با صورتی وحشتناک

5-سر ستبر

6-آبله رو

7-کورنما

8-نامش عثمان

9-نام پدرش عنبسه

10-از تبار ابوسفیان

11-به سرزمین«ذات و قرار معین»  (اشاره به آیه 50از سوره ی مومنوناست  و منظور از آن نجف کوفه میباشد)

12-و بر فراز منبر آن قرار میگیرد

محمد با قر می افزاید:

13-سفیانی سرخ رو

14-بور(زردمو)

15-زاغ چشم

16-هرگز خدا را نپرستیده

17-هرگز وارد مکه و مدینه نشده

18-همواره گوید خدایا خون وانتقام،خون و انتقام،آنگاه آتش

امام صادق(ع)میفرماید:

19-هنگامی که سفیانی بر پنج ناحیه شام:دمشق،حمص،فلسطین،اردن و قنسرین سیطره پیدا کند منتظر ظهور باشید.

به امید خدا ادامه دارد.....

برگرفته شده از کتاب (علائم آخرالزمان پیرامون ایران و طهران )از(محمودی گلپایگانی) موسسه انتشاراتی لاهوت،با کمی تخلص