تاثیرات موسیقی لهوی

تاثیرات دنیوی موسیقی لهوی در روایات


1. بی تفاوت شدن نسبت به ناموس: امام صادق(ع) فرمودند: زمانی كه در خانة كسی به وسیلة موسیقی، زنان و مردان گرد هم آیند، شیطان نَفَسی شیطانی در او می دمد كه بعد از آن غیرت را از دست می دهد.
2. مرگ ناگهانی و قبول نشدن دعا: امام صادق(ع) فرمودند: خانه ای كه در آن غنا باشد، از مرگ و معصیت دردناك ایمن نیست، و دعا در آن به اجابت نمی رسد و فرشتگان وارد آن نمی شوند.
3. نفاق: امام صادق(ع)فرمودند: نواختن موسیقی نفاق را در دل می رویاند همان طوری كه آب سبزه را می رویاند.
4. رفتن بركت: پیامبر اكرم (ص) فرمودند: فرشتگان به خانه ای كه شراب و وسائل موسیقی و قمار در آن باشد وارد نمی شوند. دعای اهل خانه مستجاب نمی گردد و خیر و بركت هم از آنها می رود.
تاثیرات اخروی موسیقی در روایات: رسول خدا (ص) فرمودند: كسی كه اهل غنا و موسیقی است از قبرش بیرون می آید در حالی كه نابینا و گنگ و كر خواهد بود.[1]