جلب محبت

   راهه‌ای جلب محبت عبارتند از:
1 - آراستگی ظاهر
2 - نرم و ملایم بودن
3 - خود را محترم دانستن و به دیگران احترام گذاشتن


4 - حق شناسی و تشکر از دیگران
5 - آغاز به سلام
6 - گذشت از لغزشهای دیگران
7 - هدیه دادن
8 - اظهار کردن دوستی خود به دیگران
9 - تواضع و فروتنی
10 - به جای عیب جویی از دیگران به اصلاح عیب های خود پرداختن
11 - سکوت به موقع و حرف زدن به موقع و گوش دادن به موقع
12 - پرهیز از منت گذاشتن
13 - ایمان و عمل صالح
14 - همدردی با دیگران همراه با صداقت نه تظاهر
15 - خوشرویی
16 - کارگشایی و خیر خواهی برای دیگران
مهارتهای اثرگذاری بر دیگران
1 - محبت و صمیمیت
2 - برخورد با نشاط
3 - آغاز مثبت
4 - شنونده خوب بودن
5 - ارج گذاری
6 - رفتار مطلوب
7- هدیه دادن
8 - گفتار زیبا
9- تبلیغ عملی[1]
پی نوشت :
منبع: پایگاه اینترنتی انجمن گفت‌وگوی دینی