خشم شیطان در برابر سكوت  

روزى مولاى متّقیان امیرالمؤمنین از محلّى عبور مى نمود،

ناگهان متوجّه شد كه شخصى مشغول فحش دادن و ناسزاگوئى، به قنبر غلام آن حضرت است و قنبر مى خواست تلافى كند و پاسخ آن مردبى ادب را بدهد.
ناگهان امیرالمؤ منین علىّ بر قنبر بانگ زد كه: اى قنبر! آرام باش و سكوت خود را حفظ كن و دشمن خود را به حال خود رها ساز تا خوار و زبون گردد.
سپس افزود: ساكت باش و با سكوت خود، خداى مهربان را خوشنود گردان و شیطان را خشمناك ساز و دشمن خویش را به كیفر خود واگذارش نما.
امام علىّ پس از آن فرمود: اى قنبر! توجّه داشته باش كه هیچ مؤ منى نتواند خداوند متعال را، جز با صبر و بردبارى خشنود سازد.
و همچنین هیچ حركت و عملى همچون خاموشى و سكوت ، شیطان را خشمگین و زبون نمى گرداند.
و بدان كه بهترین كیفر براى احمق ، سكوت در مقابل یاوه ها و گفتار بى خردانه او است

الكنى و الا لقاب، شیخ عباس قمی، ج 2، ص 294.