27 علل احساس دوری از خدا

وسوسه های شیطان


• وسوسه های انسان های شیطان صفت

• وسوسه های نفس اماره

• کمال طلبی افراطی• خطاهای شناختی(انتظارات نامعقول)

• انجام مستحبات در زمان بی نشاطی

• بی توجهی به مستحبات

• پرخوری

• اهل تفکر در نشانه های خدا نبودن

• همنشینی با افراد غافل

• توبه نکردن فوری از خطا

• نارضایتی والدین و امامان از ما

• زیر پا گذاشتن عالمانه و عامدانه وجدان و دانسته ها

• خدا و ائمه را ناظر و حاضر ندانستن

• شبهات حل نشده اعتقادی

• هیجان های عاطفی منفی ناشی از مشکلات

• انتظار اجابت همه دعا ها طبق میل مان

• بی توجهی به نماز با حضور قلب و کاهل نمازی

• احساس کرامت و بزرگی نکردن( فراموش کردن اینکه جانشین خدایم)

• ندانستن شدت ارتباط خالق و مخلوق

• دوری از ذکر و مجالس ذکر

• بی مهری به قرآن( عاق قرآن شدن)

• بی مهری به ائمه و یادشان نکردن(عاق ائمه شدن)

• شکر نکردن برای داشته ها و ناسپاسی

• تمرکز بر نداشته ها

• فراموشی خدا و یاد مرگ

• فراموشی این که از اوییم و به سوی او باز می گردیم.