نوشتن و گفتن ان شاء الله

روزى امام صادق (علیه السلام ) به خدمتكاران دستور داد، براى كارى نامه اى بنویسند، آن نامه نوشته شد و آن را به نظر آن حضرت رساندند، حضرت آن را نامه خواند، دید در آن ان‌شا الله (به خواست خدا) نوشته نشده است .
به تنظیم كنندگان نامه ، فرمود: «چگونه امید دارند كه مطلب این نامه به پایان برسد و نتیجه بخش باشد، با اینكه در آن «ان شاء الله»ننوشته اید، نامه را با دقت بنگرید، در هر جاى آن كه «ان شاء الله » نوشته نشده ، ان شاء الله بنویسید .»
لطیفه
حیف نون روزی به بازار رفت تا دراز گوشی بخرد. مردی پیش آمد و پرسید: کجا می روی؟ گفت:به بازار تا درازگوشی بخرم. مردگفت: ان‌شاءالله بگوی. گفت: این‌جا چه لازم که این سخن بگویم؟ درازگوش در بازار است و پول در جیبم. چون به بازار رسید پولش را بدزدیدند. چون باز می‌گشت، همان مرد به استقبالش آمد و گفت: از کجا می‌آیی؟ گفت: از بازار می‌آیم ان‌شاءالله، پولم را زدند ان‌شاءالله، خر نخریدم ان‌شاءالله و دست از پا درازتر بازگشتم ان شاءالله!
تذكر روان شناختی: وقتی ان شاالله می گوییم احتمال نرسیدن به مراد را می دهیم و به تقدیر الهی راضی هستیم به همین دلیل اگر به خواسته خود نرسیدیم گرفتار شك نمی شویم.[1]

پی نوشت :
1.نرم افزار شوخ طبعی‌ها و حكایات طلبگی، سایت گفتگوی دینی(برای دانلود رجوع كنید)
منبع : اصول کافی باب التكاتب ، حدیث 4، ص 671- ج 2 داستان‌های اصول کافی، محمدمحمدى اشتهاردى