سبک غربی حیات جنسی

در این زمینه، غرب، دوره هایی را گذرانده است که آگاهی از آنها، هم پیامدهای بی عفّتی را نمایان می سازد و هم ضرورت عفاف در زندگی را روشن می کند. دوره اوّل را می توان دوره «س ک سِ آزاد (Free S e x)» نامید

که در آن، هیچ محدودیتی برای ارتباط جنسی قائل نبودند. گسترش این ایده ـ که با عفافْ بیگانه بود ـ ، پیامدهایی به دنبال داشت که اندیشمندان غربی را نگران ساخت. مهم ترین آنها عبارت اند از:
1. شیوع بیماری های مقاربتی؛
2. افزایش بارداری های ناخواسته در نوجوانی؛
3. افزایش فرزندان نامشروع و بی سرپرست؛
4. افزایش نگرانی های خانواده ها، نوجوانان و جوانان؛
5. کاهش ازدواج و تشکیل خانواده؛
6. سست شدن بنیان خانواده ها؛
7. کاهش جمعیت و پیر شدن آن.
این پیامدها، اندیشمندان غربی را به چاره اندیشی واداشت که در نتیجه آن، ایده جدیدی به نام «س ک س سالم (
Safe S e xشکل گرفت و جامعه را به مرحله دوم از سبک حیات جنسی، وارد کرد. در این سبک، روابط جنسی، آزاد است، امّا برای پیشگیری از پیامدهای منفی آن، از وسایل پیشگیری استفاده می شود. با فراگیر شدن این ایده در جامعه، مشخص شد که در پیشگیری از آن پیامدهای منفی، ناکارآمد است و این شکل از روابط غیر عفیفانه، همچنان سلامت جسمانی و بهداشت روانی و موجودیت جامعه را به خطر می اندازد.این معضل اجتماعی، اندیشمندان غربی را به طرح ایده ای واداشت که می توان آن را یک نقطه عطف دانست و این چیزی نیست جز «خویشتنداری جنسی».
مهارت های خویشتنداری جنسی
طرّاحان برنامه «فقط خویشتنداری»، به عنوان نمونه در یک مورد، شش مهارت یا شش گام برای رسیدن به خویشتنداری جنسی را مطرح کرده اند که عبارت اند از:
1. لباس های مناسب بپوش. طرز لباس پوشیدن تو برای دیگران، پیام هایی می فرستد، حتی اگر تو قصد این کار را نداشته باشی. مردان (بیشتر از زنان) از طرز لباس پوشیدن تأثیر می پذیرند؛ زیرا آنان طوری آفریده شده اند که با آنچه می بینند، تحریک جنسی می شوند.
2. از داروهای روان گردان و الکل استفاده نکن. این دو، توانایی تصمیم گیری و رویارویی و «نه گفتن» را کاهش می دهند.
3. برای مدتی طولانی، با هم تنها ننشینید؛ زیرا این کار، به سرعت، به ارتباط فیزیکی (تماس بدنی) منجر می شود.
4. فقط با افرادی که اهداف مشابهی مانند تو دارند، بیرون برو؛ چون حفظ نظام ارزشی را برای تو آسان می کند.
5 . نیاز عشق خود را بشناس. شناخت نقاط آسیب پذیر خود، تو را از اشتباهات جدّی حفظ می کند.
6. معیار خود را در سطحی بالا قرار ده و قبل از آن که اوضاعْ حاد شود، آن را معیّن کن.
در موارد شش گانه بالا، به ترتیب از: حجاب و پوشش، مشروبات الکلی، خلوت نکردن با نامحرم، دوستان ناباب، نقطه ضعف شخصی هر فرد، و بالا بردن سطح معیار، سخن به میان آمده است که هر کدام از این مهارت ها به نوعی، در دینْ مطرح شده اند. در نمونه دیگری نیز چنین آمده است: «رسانه، دوستان و خودت را نیز فراموش نکن؛ اینها چیزهایی هستند که انسان را به فعالیت جنسی، مجبور می کنند...». در این توصیه، به نقش رسانه های مکتوب، شنیداری و تصویری در تضعیف خویشتنداری اشاره شده است.[1]